Základní informace o sběru dat

Obsahem záložky jsou data o respondentech, která mají informativní charakter. Jedná se o rozdělení respondentů podle vybraných kategorií, jako je profese, věk či vztah k náboženství. V ostatních záložkách aplikace je možné srovnávat odpovědi, podle těchto kategorií za pomoci grafického vyjádření rozšířené kontingenční tabulky.

Součástí každé záložky je okno podobné tomuto, kde jsou uvedeny základní informace o vyhodnocení příslušných otázek a o jejich grafickém vyjádření. Okno je možné otevřít či zavřít pomocí znaku v pravém horním rohu.

V pravé části tohoto okna jsou stručné vysvětlivky k některým grafům.

Věkové kategorie byly zvoleny tak, aby reprezentovaly vždy stejně velké skupiny obyvatelstva podle demografie ČR.

Otázka na profesi respondenta obsahovala několik předvolených variant profesí a textové pole pro vyplnění libovolného jména profese. Pro toto vyhodnocení nebyly podobné profese seskupovány.

Odpovědí na otázku politické preference byla číselná osa od 0 do 100, kde na hodnotě 0 byl sociální konzervativec, na hodnotě 50 liberál a na hodnotě 100 libertarián. Každý respondent mohl zadat umístění kdekoli na této ose. Graf vyhodnocení ukazuje hustotu pravděpodobnosti (density) odpovědí rozdělenou podle pohlaví.

Počty vyplněných dotazníků v čase


Pohlaví, věk a vzdělání respondenta

Profese

Vztah k náboženství

Dobrovolnictví

Vztah k dodržování opatření

Zkušenost s nemocí Covid-19

Politické preference

Otázka

Která z následujících situací Vám připadá RIZIKOVĚJŠÍ pro člověka vpravo? Vybranou situaci označte kliknutím na obrázek.

Základní informace o vyhodnocení otázky

V rámci otázky respondent vybíral z dvojice situací tu, která je podle jeho názoru rizikovější pro člověka vpravo (ukazuje na něj šipka). Každému respondentu byly ukázány čtyři situace, každá z jedné vybrané sady. Situace se ze sady vybíraly náhodně, proto se může počet odpovědí na jednotlivé situace lišit. Každá sada měla vlastní výzkumný záměr i různý počet možných situací.

Pro vyhodnocení je možné zvolit vybranou sadu. Součástí vyhodnocení je na každém řádku vždy zobrazení situace (dvojice dvojic obličejů), položený sloupcový graf a graf vyhodnocující dobu řešení otázky.

Sloupcový graf zobrazuje, kolikrát byla v dané situaci vyhodnocena jako rizikovější situace vlevo (modrá část) a kolikrát situace vpravo (červená část).

Graf vyhodnocení času zobrazuje rozložení trvání odpovědí v sekundách. V každém řádku jsou vžd tři grafická vyjádření. Prvním je hustota pravděpodobnosti, druhým je skupina konkrétních naměřených hodnot pro lepší přehlednost náhodně rozptýlena ve vertikálním směru a třetím je klasický krabicový graf. Rozdíl v délce přemýšlení respondentů je vidět například u situace 4 a 5 v druhé sadě.

Sada 1 - byla vytvořena podle pravidla 'moje rouška chrání tebe', a testováno, nakolik lidé hodnotí rizikovost situace podle tohoto pravidla.

Sada 2 - sledována byla správnost, ale také rychlost určení správné odpovědi nano (vzhledem k ostatním odpovědím).

Sada 3 - sledována byla správnost, ale také rychlost určení správné odpovědi FFP2.

Sada 4 - sledováno bylo určení správné odpovědi různých obecných situací.

Vyhodnocení

Otázka

Které z následujících obecných opatření proti šíření onemocnění COVID-19 Vám připadají nejúčinnější–účinné–méně účinné–nejméně účinné:

Základní informace o vyhodnocení otázky

Úkolem respondenta bylo seřadit čtveřici opatření podle jejich důležitosti vzhledem k šíření epidemie. Pro vyhodnocení výsledků byly využity 3 základní varianty zpracování popsané v pravé části okna a dále pak podmíněné srovnání, ve kterém jsou respondenti rozděleni podle odpovědí na základní informativní otázky. Podmíněné srovnání je uvedeno ve vlastní záložce v menu v levé části obrazovky.

Zpracování 1 - Každému opatření byly přiřazeny body podle toho, na které místo je respondent umístil. První místo 3 body, poslední 0 bodů. Dále byly body sečteny pro všechny odpovědi. Velikost obrázků a číslo v názvu sloupce v tabulce udává procentuální vyjádření získaných bodů vzhledem k maximu možných (3 krát počet respondentů). Takže kdyby všichni respondenti dali stejné opatření na první místo, mělo by 100 %.

Zpracování 2 - Byly porovnány všechny dvojice opatření a bylo srovnáno, které opatření se umístilo před kterým.

Zpracování 3 - Prosté seřazení zvolených variant podle četnosti.

Zpracování 1

Zpracování 2

Zpracování 3

Otázka

Které z následujících obecných opatření proti šíření onemocnění COVID-19 Vám připadají nejúčinnější–účinné–méně účinné–nejméně účinné:

Základní informace o vyhodnocení otázky

Vyhodnocení ukazuje, jaký vliv měla či neměla příslušnost respondenta k určité skupině obyvatel. Skupinu obyvatel je možné zvolit v položce 'rozdělení resondentů podle:'. Dále je možné vybrat ze dvou variant srovnání v položce 'Zobrazení'. První porovnává, kolikrát získalo dané opatření 0 - 3 body. Druhé zobrazení srovnává dvojice opatření navzájem. Jinými slovy porovnává, která z dvojice opatření bylo pro kterou skupiny preferovanější.

Vyhodnocení je provedeno pomocí komplikovanějších mozaikových grafů kontingenční tabulky. Podrobnější popis je uveden vpravo, ale zjednodušeně lze říci, že čím je obdélník větší, tím častěji byla odpověď danou skupinou vybrána a když je obdélník barevný, je tato varianta odpovědi statisticky významně odlišná od ostatních. Například ženy statisticky významně upřednostňovaly mytí rukou oproti můžům, ale pro obě skupiny bylo mytí rukou méně významné než dodržování rozestupů.

Mozaikový graf odpovídá vyhodnocení pomocí kontingenční tabulky. Výška řádku odpovídá jeho poměrnému zastoupení. Například v případě zvolení rozdělení respondentů podle pohlaví je z výšky řádků poznat, že mužů bylo méně než žen. Obdobný význam má šířka sloupců, která určuje poměrné zastoupení zvolených odpovědí. Čím je sloupec širší, tím větší bylo zastoupení dané proměnné. Pokud jsou všechny sloupce stejně široké, znamená to, že mezi variantami odpovědí jednotlivých skupin nebyly žádné rozdíly (ženy vybíraly stejně jako muži).

Pokud různé skupiny odpovídaly rozdílně, sloupce budou různě široké. Dále pokud je tento rozdíl statisticky významný, je hodnota 'p-value' v pravém dolním rohu grafu menší než 0,05. Pokud se nějaká varianta odpovědi (reprezentovaná obdélníkem) vymyká ostatním, je její Pearsonův koeficient větší či menší než 1,96 resp. -1.96. Tato varianta odpovědi je barevně zvýrazněna.

Vyhodnocení

Popis situace

Nejmenovanou zemi s nedostatkem ochranných pomůcek zasáhlo šíření onemocnění COVID-19. Na trhu je dostupný pouze velmi účinný respirátor, který je schopno vyrábět jen několik výrobců. Dříve se prodával za 50 “korun”, nyní ho z důvodu vysoké poptávky ale nízké nabídky obchodníci začali prodávat za 100 “korun”.

Základní informace o vyhodnocení otázky

K oběma tvrzením mohli respondenti zaujmout jedno z pěti stanovisek, přičemž poměrné zastoupení zvolených stanovisek je zobrazeno na grafech v levé části stránky. V pravé části stránky je zobrazen mozaikový graf, kde je pro přehlednost stanovisko 'nevím' nahrazena otazníkem.

Vyhodnocení v pravé části je provedeno pomocí komplikovanějších mozaikových grafů kontingenční tabulky. Podrobnější popis je uveden vpravo, ale zjednodušeně lze říci, že čím je obdélník větší, tím častěji bylo zvolené stanovisko danou skupinou vybráno a když je obdélník barevný, je tato varianta stanoviska statisticky významně odlišná od ostatních. Například k tvrzení 1 zaujali stanovisko 'Ano' nebo 'Spíše ano' významně častěji muži než ženy.

Mozaikový graf odpovídá vyhodnocení pomocí kontingenční tabulky. Výška řádku odpovídá jeho poměrnému zastoupení. Například v případě zvolení rozdělení respondentů podle pohlaví je z výšky řádků poznat, že mužů bylo méně než žen. Obdobný význam má šířka sloupců, která určuje poměrné zastoupení zvolených stanovisek. Čím je sloupec širší, tím větší bylo zastoupení daného stanoviska. Pokud jsou všechny sloupce stejně široké, znamená to, že mezi zvolenými stanovisky jednotlivých skupin nebyly žádné rozdíly (ženy vybíraly stejně jako muži).

Pokud různé skupiny odpovídaly rozdílně, sloupce budou různě široké. Dále pokud je tento rozdíl statisticky významný, je hodnota 'p-value' v pravém dolním rohu grafu menší než 0,05. Pokud se nějaká varianta odpovědi (reprezentovaná obdélníkem) vymyká ostatním, je její Pearsonův koeficient větší či menší než 1,96 resp. -1.96. Tato varianta odpovědi je barevně zvýrazněna.

Tvrzení 1

Cena je určována nabídkou a poptávkou, tyto ceny jsou výsledkem volného trhu, tedy svobodné směny. Vysoké ceny přinesou všeobecný užitek, protože zajistí motivaci pro výrobu potřebného zboží.


Tvrzení 2

Rozhodnutí koupit za danou cenu cenný zdroj není dáno preferencemi, ale omezenou možností volby, aby bylo možné hovořit o svobodné volbě, museli by kupující rozhodovat bez tlaku tíživé situace, ve které se nacházejí.


Otázka

Kterým z následujících skupin obyvatel by měl podle Vašeho názoru stát hradit respirátor N95/FFP (nanoroušku) ve chvíli, kdy vláda vyhlásí povinnost nosit tento typ ochranné pomůcky?

Základní informace o vyhodnocení otázky

Respondent mohl zvolit libovolný počet předdefinovaných kategorií a/nebo napsat vlastní kategorii. Pro vyhodnocení byly sečteny všechny výskyty každé kategorie v odpovědích jednotlivých respondentů. Nejčastěji bylo vybíráno šest předdefinovaných kategorií, které jsou zároveň zobrazeny v grafu v pravé části obrazovky.

Vyhodnocení je opět doplněno mozaikovým grafem podle skupin respondentů. Popis grafu je uveden v předchozích otázkách. Z těchto grafů je například vidět, že respirátor pro důchodce preferovalo stejné procento mužů i žen. Naproti tomu respirátor pro pomáhající profese by ženy podpořily ve větší míře než muži.

Vyhodnocení

Otázka

Mohou podle Vašeho názoru lékaři rozhodnout komu přidělí plicní ventilátor, jen na základě věku? A to tím způsobem, že budou upřednostňovat výrazně mladší pacienty před staršími, pokud předpokládáme, že pacienti mají stejné onemocnění a stejnou naději na přežití?


Otázka

Který z následujících principů (losem / princip fronty = kdo byl dříve v nemocnici) je podle Vašeho názoru spravedlivější v situaci, kdy se lékaři potřebují rozhodnout, komu ze dvou pacientů v podobné věkové skupině, kteří mají stejnou chorobu a mají stejnou naději na přežití, poskytnout akutní intenzivní péči (mechanický ventilátor):